Ring B: 16/20: merechi

Amanda Babcock Furrow
[ Relay 13 | Ring A | Ring B | Ring C | Conlangs | Participants ]
[ merechi | Smooth English | Orthography | Grammar | Vocabulary ]

<< Vozgian Darynese >>

merechi

Kepvó ëàmliö artdatéfia'c ki'àrtdatëp'fa íllühart àlacli nànö lahú ésöp'n Màlero.

Lyíndi kabàlëki clinétiri, àmë íllünö àlacli týrali t'ànësisöp'n.

Kíela négë t'ésöp'n höcàn delúpë na-të'dísöp'n lüpànprë dèlchëpë màtari, lielúnët. Màlero à lielú'c të'lóp'ë rív, vàrnic hríki fúi tedenípi.

Tírrdë líri höfàmëcash négë të'pémëp'n, të íllü t'apatvërdahév'ë, ni tírrdë'c ka'të'hócisav'ë. Lítac gëléata'c böltànli të'lacíticë'hë tëcàpiadi, à vàrnic à narishidànö négë t'èln'ë.

Córübö négë ladisópianö à vàrnicümdi narishidàli, kepné të'sàmap'ë böltànli, të të'týraisöp'ë lítac à vàrn lièlfornëdi të'lapàsav'n.


Smooth Translation

We will tell this tale to you about a young man whose name is Malero.

In a recent winter, the young man's head was full of happiness.

His home was a tower of stone located among fields of dead earth, near the sea. Malero watched the sea always, waiting for a ship like white ice.

A large bird sat on his shoulder, and the man tried to chase it away, but could not reach the bird. When he finally grasped the animal in his hand, he saw the ship of his teacher.

Despite fear of taking his place aboard the ship with his teacher, he hailed him with a wave of his hand, and was happy when the ship began to move toward the shore.


Orthography

The mërèchi love diacritics. The diacritics are mostly meaningless (they encode vowel pronunciation as well as stress, but stress is not usually important and vowel pronunciation is rarely other than standard). If you cannot read them, the interlinear is presented diacritic-free, and the vocabulary includes diacritic-free versions of all the words.

The apostrophe is written by convention to indicate where certain prefixes and suffixes have been attached to a word. It is not pronounced. Apostrophes in the text can be helpful in finding prefixes and suffixes, although not all prefixes and suffixes are set off by apostrophes; however, you can be sure that an apostrophe never occurs inside a word root.

All the vowels in the text presented have the standard values:

  a, à  /A/
  e, è  /E/
  ë, é  /e/
  o, ò  /O/
  ö, ó  /o/
  i, í  /i/
  ü, ú  /u/

Additionally, y in some contexts (and ý always) is /i/.

Consonants also have IPA values except:

  c  /k/
  ch /x/ or /tS/
  sh /S/
  y  /j/ between vowels, /i/ next to consonants

Grammar

The grammar defaults to English-like unless otherwise specified. The
major differences are that mërèchi features postpositional phrases
(just like prepositional only backwards), and that adjectives (and all
other modifiers except the article) follow the noun. Adjectives do not
agree in case, number or postpositions with the noun. Word order is
usually SOV.

Verbs take an optional negative prefix, an optional tense prefix,
optional derivational prefixes and suffixes (such as the causative,
passive, inceptive, abilitative, and equative), a mandatory aspect suffix,
and a mandatory pronoun/agreement suffix. If no tense or mood prefix
appears, the verb is in present tense.

Example:

  ka'ki'tinidep'a
    ka- ki- tinide  -p -a
    NEG FT remember IMP 1P.SG
    "I will not remember"

Tense prefixes:

  ki-, k-   future
  te-, t-   past

Aspect suffixes:

  -p, -n imperfective
  -v, -e perfective

Pronouns can appear as verb suffixes, in which case they agree with
or are the subject of the verb, or they can appear elsewhere as 
independent words with a case or postpositional suffix. If the 
sentence appears to have no subject, the subject is the pronoun on 
the verb. Otherwise, the subject will be the noun without a case suffix 
or postposition, and will agree with the pronoun on the verb.

Derivational affixes are used heavily in verb formation. Affixes are 
accretive; they build upon those already attached to the word.
Examples using the abilitative suffix -sa, the inceptive prefix la-, 
and the attemptive suffix -hé (-he):

  hàla (hala)   to do        I do it
  hàlasa (halasa)   to be able to do    I can do it
  halahé (halahe)   to try to do      I try to do it
  lahàla (lahala)   to begin to do
  lahalahé (lahalahe) to try to begin to do

Some suffixes move the stress in a word (the causative and attemptive 
suffixes steal the stress, for example; the passive participle -fi
also moves the stress, but to the previous syllable), which causes 
different vowels to become accented.

The equative suffix -sö (-so) creates a verb meaning "to be X", where
X is the root to which it is affixed and is either a noun or adjective:

  èchi (echi)     hot
  èchisö (echiso)     to be hot
  lahèchisö (lahechiso)    to become hot
  echidà (echida)     to keep hot
  lahechidà (lahechida)    to make hot

  pàlit (palit)      a ball
  pàlitsö (palitso)    to be a ball
  lapàlitsö (lapalitso)    to become a ball
  lapalitsödà (lapalitsoda)  to make into a ball

The equative suffix can be omitted between an adjective and a causative
suffix, as illustrated above with echidà and lahechidà.

Vocabulary

Articles:

à (a)      the

Prepositions:

kep- (kEp-)   to (dative)

Postpositions:

-bö (-bo)    despite
-'c     accusative case (after vowels)
-cash      on (after vowels)
-icüm (-icum)    in
 -icümdi (-icumdi) into
-di     at
-gë (-ge)    possessive affix
-hart      about, concerning (after vowels)
-i     like
-ic     accusative case (after consonants)
-li     with
-nëdi (-nedi)    toward
-nët (-net)   near
-nö (-no)    of
-pë (-pe)    made from, made of
-prë (-pre)   among

Nouns:

àmë (ame)    head
artdatéfia (artdatefia) a story, a tale
böltàn (boltan)   a hand (collective plural of "finger")
córü (coru)   fear
dèlchë (dElche)   earth
delú (dElu)   stone
gëléata (geleata)  animal
höcàn (hocan)    tower
höfàmë (hofame)   shoulder
hrík (hrik)   ice
íllü (illu)   man
kíela (kiEla)    home
lahú (lahu)   name
lièlfor (liElfor)  shore
lielú (liElu)    ocean, sea
lüpàn (lupan)    plains, fields
lyín (lyin)   a time
 lyín kabàlëki (lyin kabaleki) winter
Màlero (Malero)   the name Malero
narishidà (narishida)  teacher
tëcàpia (tecapia)  the end
 tëcàpiadi (tecapiadi)  finally
tírrdë (tirrde)   bird
týra (tyra)   happiness
vàrn (varn)   ship

Adjectives:

àlacli (alacli)   young
clinétiri (clinetiri)  recent
ëàmliö (eamlio)   this
fúi (fui)    white
líri (liri)   large
màtari (matari)   dead
týrai (tyrai)    happy

Pronouns (can be suffixed or standalone):

-'ë (-'e)    third person singular suffix, male
-'fa      first person plural suffix
-'hë (-'he)   third person singular suffex, male (after vowel)
-'n     third person singular suffix, neuter or unknown
nà (na)     relative pronoun: who, which (standalone or prefix)
né (ne)     third person singular standalone, male
vó (vo)     second person plural standalone

Verb prefixes:

ka'-      not
ki'-      future tense
la-     inceptive derivational prefix - to begin to X
na-     relative pronoun who, which
t'-     past tense, before vowels
të'- (te-)   past tense, before consonants

Verb suffixes:

-a     nominalizer
-dà (-da)    causative derivational suffix - to make do X
-ë (-e)     perfective aspect, after consonants
-fi     passive participle
-hé (-he)    attemptive derivational suffix - to try to do X
-ípi (-ipi)   active participle, after consonants
-n     imperfective aspect, after liquids
-p     imperfective aspect, after vowels, sonorants
-pi     active participle, after vowels
-sa     abilitative derivational suffix - to be able to do X
-sö (-so)    equative derivational suffix - to be X
-v     perfective aspect, after vowels

Verbs:

ànësi (anesi)    to be full
àpatvër (apatver)  to go away
àrtdatë (artdate)  to tell (a story)
cític (citic)    to hold
dísö (diso)   to be located
èl (El)     to see
ésö (eso)    to be (copula)
hóci (hoci)     to reach
ladísö (ladiso)   to take one's place
ló (lo)     to watch
pàsa (pasa)   to move
pémë (peme)   to sit
sàma (sama)   to greet, hail, wave to
tèden (tEdEn)    to await

Other words:

lítac (litac)    when
rív (riv)    always
të (te)     and

<< Vozgian Darynese >>

Content

Index

March 13th, 2006
Comments? Suggestions? Corrections? You can drop me a line.
zpentrabvagiktu@theiling.de
Schwerpunktpraxis
Datenschutz