Ring B: 15/22: Wenedyk

Jan van Steenbergen
[ Relay 14 | Ring A | Ring B | Ring C | Conlangs | Participants ]
[ Wenedyk | Smooth English | Grammar | Vocabulary ]

<< gjâ-zym-byn Gaajan >>

Wenedyk

URACEŃ PRO FIEMNIE I MOSZKŁU, KWALI WOŁĄ SIE SZPUZAR

Porłać ile porule o Dzieju jęsiem:

"Gratłamy po bieltać en nosz tutór.
Gratłamy po dzej, protar łymię i kałórz kwale ił odycze.
Gratłamy po łu, kód pociemy sie dziefiędzier en kąpu botwale.
Gratłamy po grędzia kąttać kukurydze, kwała rzekiełciemy.

Kętamy dzie łynie i ściołar, kwale nosz iłymnię en noce.
Kętamy dzie więtu, kwały nosz parfędzie ku jarze bieniewkęciu.
Kętamy dzie magnolie, kwała da now wąbra.
Kętamy dzie leciece, kwała facze nosz sanór i da now frocieca.

En iłu momentu nu olewamy man, o onórz Dzieju, prokód si Ił now dar nacie.

Pro bonu nostru omorze jewniu, nu kętamy:
pro bonu omorze wyniej fiemnie o wynu moszkłu,
pro bonu omorze wynu moszkłu o wyna fiemnia.

Kwierzmy, kód fat iłór dwór ludziór si flicz.
W ił dzej, komód i tucie jałtrze en ownięcie, si flicz pro łór jębór."

Smooth Translation

PRAYER FOR A WOMAN AND A MAN, WHO WANT TO GET MARRIED

Speak out these words to God together:

"We thank you for the beauty in all of us.
We thank you for the day, because of its light and the warmth it brings.
We thank you for the fact that we can defend ourselves on the battlefield.
We thank you for the great amount of corn we have harvested.

We sing about the moon and the stars, which illuminate us in the night.
We sing about the wind that pours us all over with beneficent air.
We sing about the magnolia that gives us shadow.
We sing about joy that makes us healthy and gives us strengh.

In this moment we hold up our hand, for the glory of God, so that he will give us children.

For the good of our young love, we sing:
for the good of one woman's love for one man,
for the good of one man's love for one woman.

We ask that the fate of these two people be happy.
May this day, as well as all other days to come, be a happy one for both of them."

Grammar

To tell you the truth, I'm a bit in a hurry. Besides, since Wenedyk is quite an ordinary romlang, it probably won't be necessary to delve too deeply into the grammar. So let me just give you some basic endings:

Noun endings

-ar feminine genitive pl.
-e masculine/feminine genitive sg.
-e direct case pl.
-ór masculine genitive pl.
-u masculine genitive sg.

Adjectival endings

-e feminine/neutral plural
-i masculine/epicene plural
-iej feminine genitive singular
-ór masculine genitive plural
-u masculine genitive singular

Verbal endings

-a, -e 3rd person singular, present tense
-ą, -ę 3rd person plural
2nd person plural, imperative
-my 1st person plural, present tense
-"emy 1st person plural, perfect tense

Vocabulary

bieltać (f.) beauty
bieniewkęć (adj.) beneficent, doing well
bony (adj.) good
botwala (f.) battle, fight
dar (v.) to give
dwu (num.) two
dzej (m.) day
dziefiędzier (v.) to defend
dzie (prep.) from, of; about
Dzieju ---> Dziew
Dziew (m.) God
en (prep.) in, into
faczer (v.) to make, to do
fat (n.) fate, destiny
fliczy (adj.) happy
fiemnia (f.) woman
frocieca (f.) power, strength
gratłar (v.) to thank
grędzi (adj.) big, great
i (conj.) and; also, too
ił (pron.pers.) he
ił (pron.dem.) this, these
iłymniar (v.) to enlighten, to illuminate
jałtry (adj.) other
jarz (m.) air
jewni (adj.) young
jębu (num.) both
jęsiem (adv.) together
kałórz (m.) warmth, heat
kąp (m.) field
kąttać (f.) quantity, amount
kętar (v.) to sing
komód (adv.) how, like, as well as
kód (conj.) that
kód (pron.interr.) what
ku (prep.) with
kukurydza (f.) corn, maize
kwały (pron.rel.) who, which
kwierzer (v.) to ask, to request
lecieca (f.) joy
ludzie (m.pl.) people
łór (pron.pers.) their
łu (pron.pers.) it
łymię (n.) light
łyna (f.) moon
magnolia (f.) magnolia
man (m.) hand
moment (m.) moment
moszkieł (m.) man
nat (m.) child
noc (f.) night
nostry (pron.poss.) our
nosz (pron.pers.) us
now (pron.pers.) us (dat.)
nu (pron.pers.) we
o (prep.) to, at, onto, towards
odyczer (v.) to bring
olewar (v.) to lift up
omórz (m.) love
onórz (m.) honour
ownięca (f.) future
parfędzier (v.) to pour over, to overwhelm
po (prep.) after; for
pocier (v.) can, to be able
porłar (v.) to speak
poruła (f.) word
pro (prep.) for, in favour of
prokód (conj.) in order to, so that
protar (prep.) because of
rzekiełtar (v.) to harvest
sany (adj.) healthy
si ---> szer (subjunctive)
sie (pron.refl.) oneself
szer (v.) to be
szpuzar (v.) to marry, to wed
ścioła (f.) star
tuty (adj.) whole, entire; (pl.) all
uraceń (m) prayer
w (adv.) optative particle
wąbra (f.) shadow
więt (m.) wind
wlar (v.) to want
wołą ---> wlar
wyn (num.) one

<< gjâ-zym-byn Gaajan >>

Index

February 19th, 2007
Comments? Suggestions? Corrections? You can drop me a line.
zpentrabvagiktu@theiling.de
Schwerpunktpraxis
Datenschutz